• Fusha e veprimit
 • Misioni ynë
 • Vizioni ynë
 • - Të advokojë dhe lobojë për hartimin dhe zbatimin e ligjeve, politikave dhe strategjive në mbrojtje të fëmijëve.
 • - Të kontribuojë në forcimin i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në nivel lokal dhe qëndror.
 • - Të promovojë praktika dhe modele të cilat trajtojnë çështjet e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri.
 • - Të kontribuojë në realizimin e përfshirjes sociale të fëmijëve dhe komuniteteve në proceset e zhvillimit dhe ndryshimit të situatës me qëllim mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
 • - Të kontribuojë në zhvillimin e kapaciteteve të fëmijëve, shoqërisë civile dhe komuniteteve në aspekt të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.
 • Të advokojë dhe lobojë në emër të fëmijëve për mbrojtjen e tyre, nëpërmjet ngritjes se një sistemi funksional te mbrojtjes së femijeve në Shqipëri.
 • Të edukojë shoqërinë për të njohur dhe respektuar të drejtat e fëmijëve
 • Të koordinojë dhe promovojë ndarjen e modeleve dhe praktikave më të mira në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.
 • Të promovojë pjësëmarrjen aktive të fëmijëve në cështjet që u përkasin
 • Një shoqërie që respekton të drejtat e fëmijëve dhe është e përgjegjshme për mbrojtjen dhe mirëqenien e tyre;
 • Një shoqërie në të cilën fëmijët janë të sigurt dhe të mbrojtur.
 • Një shoqëri në të cilën fëmijët dëgjohen, kanë shpresa dhe mundësi