Kreu / Njoftime & Të reja / Thirrje për Koordinator- Koalicioni BKTF

Thirrje për Koordinator- Koalicioni BKTF

Media Coach TOR for BKTF Coalition

Koalicioni BKTF i themeluar në vitin 2003, është një organizatë  e përbërë prej 20 organizatash jo fitimprurësë, kombëtarë dhe ndërkombëtarë, i cili ka si mision të tij, mbrojtjen e fëmijëve shqiptarë nga të gjitha format e dhunës, neglizhimit, shfrytëzimit dhe abuzimit në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet:

  1. Advokimit dhe lobimit në emër të fëmijëve për mbrojtjen e tyre, nëpërmjet promovimit të ngritjes se një sistemi funksional dhe efiçent të mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri.
  2. Ndërgjegjësimit të shoqërisë mbi çeshtjet e mbrojtjes së fëmijëve si dhe për të njohur dhe respektuar të drejtat e tyre.

Koalicioni BKTF, duke marrë parasysh ndryshimet statutore dhe strukturore të vitit të fundit, kërkon të punësojë në koordinator, i  cili do te kryejë për koalicionin funksionet si më poshtë:

TOR per koordinatorin_BKTF.docx (1)

 

Check Also

Roma Community in Shkoze area

News on Roma Community in Shkoze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.